Täpsem info, parem juhtimine

Juhtimisinfo


Rubriik ‘Huvitav teada’


Reaalajas info annab otsustajatele enesekindluse Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 14.07.2014

Maigi Peeduli

 

Juhid peavad tihti otsuseid vastu võtma suure ajalise surve all, sest pidevalt muutuvas keskkonnas on paremaid tulemusi vaja saavutada üha kiiremini. Pole siis ka ime, et järjest enam tugineb ettevõtete otsustusprotsess pigem reaalajas andmete analüüsil kui pelgalt kogemusel või kõhutundel.

 

 

Reaalajas analüüs tulevikus üha olulisem

2014. aasta alguses Harvard Business Review’i poolt ärijuhtide seas läbiviidud ülemaailmses uuringus enam kui kolm neljandikku (78%) 374 vastajat ütles, et põhjalik reaalajas andmete analüüs otsuste langetamisel on muutunud olulisemaks just viimase kahe aasta jooksul. Peaaegu kõik (88%) nõustusid, et järgmise kahe aasta jooksul saab see, et kiired otsused põhineksid reaalaja andmetel , olema üha olulisem ettevõtete edukuse saavutamisel. Vaata joonis 1.  Loe edasi →

Faktidel põhinevate otsustajate hulk kasvab Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 10.06.2014

Maigi Peeduli


Pooled Eesti suuremad ettevõtted tegelevad ärianalüüsiga, selgus kevadel EBS’i magistrandi Laura Alvini poolt läbi viidud ärianalüüsi uuringust. Ainult 30% küsitletutest kasutavad analüüsimiseks selleks ettenähtud tööriistu, aga siiski on seda 12% enam, kui kolm aastat tagasi. Seega nende Eesti ettevõtete hulk, kes võtavad oma olulisi otsuseid vastu faktidel põhinevate analüüside tulemusena ja mitte kõhutunde järgi, on kasvamas. Enimkasutatav ärianalüüsitarkvara on QlikView.

Loe edasi →

Enimkasutatav ärianalüüsitarkvara on QlikView Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 5.04.2014

Maigi Peeduli

Pooled Eesti suuremad ettevõtted tegelevad ärianalüüsiga, selgus kevadel EBS’i magistrandi Laura Alvini poolt läbi viidud ärianalüüsi uuringust. Ainult 30% küsitletutest kasutavad analüüsimiseks selleks ettenähtud tööriistu, aga siiski on seda 12% enam, kui kolm aastat tagasi. Seega nende Eesti ettevõtete hulk, kes võtavad oma olulisi otsuseid vastu faktidel põhinevate analüüside tulemusena ja mitte kõhutunde järgi, on kasvamas. Enimkasutatav ärianalüüsitarkvara on QlikView.

 

Esinduslik BI uuring

2014 aasta kevadel Laura Alvini poolt EBS magistritöö raames läbiviidud uuringu eesmärk oli teada saada, mil määral kasutatavad Eesti ettevõtted oma otsustusprotsessis ärianalüüsi, milliseid tööriistu kasutatakse ning kuidas hinnatakse analüüsist saadavat kasu. Ärianalüütika ehk Business Intelligence (BI) definitsioonina tõi Laura Alvin välja seletuse, et see on andmete kogumine ja kasutajale arusaadavaks tegemine, lihtsustamaks seeläbi äriliste otsuste langetamist. Küsimustik saadeti 2769 Eesti ettevõttele käibega üle 1 miljoni euro, neist vastas 280 ehk 10,1%. Tulemusi on hea võrrelda Infovara OÜ poolt 2011 aastal läbi viidud sarnase uuringuga, mil küsimustele vastas 150 ettevõtet.

 

Pooled Eesti ettevõtted tegelevad ärianalüüsiga

54% Eesti suurematest ettevõttest tegeleb oma väite kohaselt ärianalüüsiga, kuigi spetsiaalseid ärianalüüsi tarkvarasid kasutab ainult 30% küsitletutest. Mida suurem ettevõte, seda enam kasutatakse otsuste vastuvõtmisel analüütikat  – nii näiteks sihtgrupis käibega üle 6,4 mil euro analüüsivad oma andmeid 65% ettevõtetest ja sihtgrupis üle 32 mil euro 79% ettevõtetest. 19% vastajatest tõdes, et nad küll ei kasuta veel BI’d, kuid peavad seda vajalikuks ning 5%’l on juba vastu võetud otsus sellega tegelema hakata.  Huvitav on asjaolu, et ka üle 32 miljonilise käibega ettevõtete seas leidus 3% selliseid vastajaid, kes ei pidanud äriliste otsuste langetamiseks analüüsi üldse vajalikuks.  Enimlevinud põhjus, miks BI’d ei kasutata on vastava inimese puudumine (37,7%) ja ainult 13,8% vastajatest tõi põhjuseks ebapiisavad rahalised vahendid.

Joonis 1. 54% Eesti ettevõtetest tegeleb BI’ga. Allikas: Ärianalüüsi uuring 2014. Laura Alvin.

BI_1

 

Enimkasutatav analüüsitarkvara on QlikView

Kolme aastaga on 12% kasvanud nende ettevõtete hulk, kes teevad oma analüüse selleks ettenähtud tööriistadega ning kasutavad mõnda spetsiaalset analüüsitarkvara.  Kui 2011 aasta uuringus väitis 18% küsitletutest vastava tarkvaraplatvormi kasutamist, siis 2014. aastal on neid juba 30%. Ülejäänud analüüsivad oma andmeid ainult Excelis, kasutavad selleks majandustarkvara laiendusi või omaloodud programmijuppe või ei analüüsi üldse. Suuremates ettevõtetes kasutatakse valdavalt kahte või enamat analüüsitööriista. 96% BI’ga tegelejatest kasutab Excelit ning üle poolte neist siis lisaks mõnda analüüsitarkvara. Enimkasutatav spetsiaalne ärianalüüsitarkvara on QlikView, mille kasutamist mainis  25% BI’ga tegelejatest ning seda on 14% enam, kui kolm aastat tagasi.

 

Linnade raha teenib suuremat tulu Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 28.09.2012

Andres Kukke

Vaatame linnade likviidsete varade seisu, võttes stardipunktiks viimase seisu 30.06.2012.

Kui valdadel oli likviidseid varasid kamba peale 60 miljonit eurot, siis linnadel on kokku veidi rohkem – 80 miljonit EUR -  millest deposiidis on 50, arveldusarvel 25 ja 5 miljonit on reserviks. Tallinn moodustab sellest üle poole s.t 45 miljonit. Loe edasi →

LEO on sisuliseks analüüsiks, mitte edetabelite kiireks tootmiseks Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 27.09.2012

Andres Kukke

Fakt ei ole sama, mis informatsioon. Fakt on puhas ja kuiv number, informatsioon on aga seostatud, taustsüsteemiga rikastatud faktide kogu.
LEO ehk Läbipaistev Eesti omavalitsus on rakendus omavalitsuste finantsandmete vaatamiseks ning annab esmakordselt võimaluse lisaks kuivadele faktidele nagu näiteks – kõige suurema kulutaja, kõige suurem sissetulek või suurim võlakoormast minna sammaukese edasi ja süüvida ka sisusse.


Edetabelite esitamisest pole abi

LEO esimesel avaliku kasutamise päeval tekkis ajakirjandusse juba mitu artiklit teemal – “kõige rohkem kulutusi PR ja meediale .. ” ja “kõige suuremad”. Loe edasi →↑ Lehe algusesse