Finantsjuhtide tööriist FinanceView

FinanceView on finantsjuhtidele mõeldud lahendus, mis koondab endas ettevõtte finantsandmed nii majandustarkvarast, excelitest, kui vajadusel ka teistest allikatest. See on Qlik’i baasil loodud rakendus, kus on juhtimislaud kasumiaruande, bilansi ja teiste olulisemate finantsnäitajate jälgimiseks ja lisaks eraldi töölehed enamlevinud valmisaruannetega. Kõikidel töölehtedel on võimalus teha valikuid (aasta, üksus, klient  jne), et näha aruandeid detailsemalt näiteks igapäevane ülevaade klientide maksekäitumisest. Nagu kõiki Qlik’i rakendusi, nii saab ka FinanceView’d kohandada vastavalt ettevõtte vajadustele, lisada uusi andmeallikaid, dimensioone ja mõõdikuid, kujundada uusi töölehti ja vaateid.

 

Automaatne ja kiire

FinanceView ei ole lihtsalt majandustarkvara peegeldus Qlik ’is, vaid see on tõhus abimees tööga niigi ülekoormatud finantsjuhtidele. Jääb ära tülikas käsitöö andmete kokkupanekul. Info koondamine erinevatest allikatest kui ka grupi erinevate ettevõtete majandustarkvaradest on automaatne ja kiire. Rakenduses saab ette valmis teha kõik regulaarselt kasutatavad aruended ja raportid, ning edaspidi on nende uuendamine vaid ühe nupuvajutuse kaugusel. Enamlevinud finantsmõõdikud, võrdlused eelmiste perioodide ja eelarvetega on visuaalselt hästi välja toodud– neid on lihtne koosolekul esitleda või kolleegidele saata.

 

FinanceView tutvustus

 

Juhtimislaud

FinanceView rakendus on jagatud töölehtedeks – esilehena on juhtimislaud olulisimate mõõdikutega, järgnevad tulude- ja kulude ülevaated erinevates lõigetes, kasumiaruande ja bilansi lehed, eelarve vaade, detailide leht kõigi kanderidadega ning uudse võimalusena ka võlglaste töölaud.

Juhtimislaual on vaikimisi mõõdikutena toodud muuhulgas müügitulu, tegevuskulud, puhaskasum ning nende trendid, kuid loomulikult saab neid mõõdikuid vahetada vastavalt teie ettevõtte vajadustele ja eesmärkidele. Samuti on siin hea võrrelda erinevate allüksuste, osakondade, tütarettevõtete tulemusi ning samas näha ka grupi tervikpilti.

Kasumiaruande tööleht

Nii näiteks on tulude-, kulude  ja kasumiaruande lehel ära toodud kasumiaruandele tuginevad üldised mõõdikud nagu käive, kate, lisaks võrdlused eelarve ja eelmiste perioodidega. Kõiki mõõdikuid on võimalik vaadata erinevate osakondade, allüksuste või muude ettevõttes kasutusel olevate jaotuste lõikes. Kasumiaruanne esitatakse mitmetasandilisena, mis loob võimaluse liikuda nn. üldiselt üksikule. Avades või sulgedes kasumiaruande erinevaid ridu saab koondtasemetelt liikuda üksiku kontoni. Muutuste vaade võrdleb kasumiaruande erinevaid perioode ning suhtarvude lehel on toodud enamlevinud finantssuhtarvud, näiteks EBIT, brutokasumi ja puhaskasumi marginaal. Vastavalt kliendi soovile saab olemasolevaid suhtarve muuta või asendada teistsugustega. Detailide lehel on võimalik näha kõiki raamatupidamiskandeid.

Bilansi tööleht

Bilansi lehelt näeme bilansi näitajatel põhinevaid peamisi mõõdikuid ja kontode jääke ühel töölaual. Kasutaja saab kiire ülevaate nii rahalisest seisust, laekumata arvete jäägist, laekumiskiirusest päevades, varude suurusest ning tasumata arvetest. Kõikide nimetatud mõõdikute ajas toimunud muutustest aitab paremini aru saada graafiline vaade, mis annab võimaluse näha trende ja võrdlust eelmiste perioodidega. Aegrea vaade esitab kuised või kvartaalsed bilansid ühes vaates kasutaja poolt valitud perioodis. See annab parema ülevaate ettevõtte varadest ja kohustustest läbi erinevate perioodide. Käibekapitali kujunemise graafikul tuuakse ära käibekapitali struktuur. Näeme millises mahus finantseeritakse käibevarasid laenude või omavahenditega.

 

Võlglaste töölaud

Lehel Võlglaste töölaud saab kasutaja ülevaate laekumata arvetest ja klientide üldisest maksekäitumisest. Töölauale on kokku toodud ettevõtte võlglaste info – kliendid, nende arved ja laekumised, millele on lisatud antud klientide Krediidiskoor ning selle trend. Infot saab analüüsida nii võlas olevate arvete, klientide, võla pikkuse kui ka Krediidiskoori vaates, ohus olevad summad on KPI’dena kohe näha. Nii saab ettevõtte finantsjuht hinnata klientide krediidiriske ettepoole vaatavalt – kõige enam ohus olevad summad ei pruugi olla kõige suuremad või pikemad võlglased. Vaata Võlglaste töölaua kohta pikemat infot siit.

Lisatud on ka detailne vaade, mis annab võimaluse vaadata iga konkreetset arvet. Eraldi on võimalik lisada ettevõtte spetsiifikast tulenevaid analüüsivaateid ja graafikuid, mille abil saab teha paremaid krediidijuhtimisotsuseid. Näiteks võib tuua klientide maksekäitumise analüüsi. Saame välja arvutada iga kliendi tegeliku arvete tasumiseks kuluva päevade arvu. Vastavalt sellele informatsioonile saab juba sõlmida eraldi kokkuleppeid laekumiste kiirendamiseks.

FinanceView on tõhus igapäevane tööriist finantsjuhtidele –
veendu selles ise ja küsi demoesitlust meie konsultantidelt!


Küsi lisainfot ja kutsu esitlus kontorisse!