Andmete visualiseerimine maakaardil

 

Valdava osa ettevõtete ja asutuste tegevus on seotud mõne geograafilise näitajaga – tegevuspiirkonnad, esinduste asukohad, tarneaadressid, kinnisvara- ja ehitusobjektid jne. Andmete visualiseerimine interaktiivsel maakaardil on saamas ärianalüüsi loomulikuks osaks.

Ettevõttele või organisatsioonile võib see kasu tuua mitmeti:
– täiendab ülevaadet olukorrast või äritulemustest
– lihtsustab vajaliku info leidmist ja sellest arusaamist
– võimaldab leida täiesti uusi teadmisi ja seoseid

 

Visualiseerida võib mitmel viisil
Sõltuvalt vajadustest ja võimalustest võib visualiseerimist teostada mitmel viisil. Lihtsad asukohatähised punktidena kaardil võimaldavad ülevaadet geograafilisest haardest ja tihedusest, jaotusest muude asukohapunktide suhtes, näiteks linnade või valdade kaupa. Lisaks asukoha tähistamisele võib vaadelda ka ettevõtte tulemusi visuaalselt kaardil, näiteks erinevad punkti suurused ja värvused võimaldavad võrrelda müügitulemusi geograafiliselt ning leida sarnasusi ja erisusi. Võimalik on lisada ka täiendav analüütika koos asukohapõhise andmestikuga, näiteks pindala, elanike arv, ettevõtete arv, maavarad, registreeritud sõidukid , jms. See võimaldab tuua võrdlustesse aspekte, mis loovad täiesti uusi teadmisi.

Näide QlikView müügilahendusest
Alltoodud pildid on võetud Infovara klientidele pakutavast QlikView müügilahendusest (märkus: tegemist on näidisandmetega). Maakaardi vaate jaoks on selles eraldi tööleht. Kasutaja valikul saab kaardil võrrelda kliente, valdu või maakondi, kasutades erinevaid mõõdikuid (netokäive, müügikate, klientide arv jt). Lisaks saab teha võrdlusi rahvaarvu ja pindala suhtes. Asukohad on kaardil tähistatud punktidena, mida saab vastavalt vajadusele kuvada sama- või erisuurustena ning ühe- või erivärvilistena. Kaardi kõrval on kogu info esitatud ka tabelina, mida on kerge sorteerida ja filtreerida. Lehe päises on enamkasutatavad filtrid.

Alloleval kaardil on märgitud maakonnakeskused; punkti suurus tähistab netokäivet; punkti värvus tähistab netokäivet elaniku kohta (sama värviga on lahtrid kõrvalolevas tabelis). Tabeli kohal olevast nupust saab maakonna asemel võrdlusse võtta vallad või kliendid. Kaardi kohal saab vaheta mõõdikut (netokäive/müügikate jne) ja võrdlusbaasi (rahvaarv/pindala). Kaardi all olevate nuppudega saab muuta punktid ühesuuruseks või ühevärviliseks, nii nagu hetkel vaja.

Pilt 1: Kaardirakendus QlikView müügilahendusest

 

 

 

 

 

 

 

Maakaart on täielikult interaktiivne: andmeid filtreerides muutub ka pilt kaardil ning kuvatakse ainult valitud andmed. Kaardi peal mingit ala valides suurendatakse pilt valitud alale – „suumida“ saab kasvõi tänava tasemeni ja näha andmeid klientide kaupa.

Pilt 2: Rakendusel “suumides” näeb detaile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mõned näited kaardirakenduse kasutamisest

Kiire valiku tegemine regiooniti
Soovides näiteks kiirelt näha Hiiumaa ja Saarema klientide müügi- vms. tulemusi, saab valiku teha otse kaardil märkides hiirega vastava ala. Kaardil on tähistatud kliendiaadressid ja punkti suurus tähistab netokäivet. Ilma kaardita peaks sellise valiku tegemiseks minema kliendiandmetesse ja filtreerima maakonna või valla nime järgi, mis võib olla aeganõudev.

 

 

 

 

 

 

 

Turu geograafiline analüüs erinevate mõõdikute alusel
Kaardil on mugav ja kiire võrrelda turu kaetust maakondade või valdade lõikes, mõõtes näiteks netokäivet, kogust vm elaniku või pindala kohta. Värviskaala abil on erinevused visuaalselt väga hästi haaratavad. Loomulikult saab sellisest vaatest edasi infosse „kaevuda“ valides huvipakkuva piirkonna ja võrreldes seal asuvaid kliente.

 

 

 

 

 

Müügivõimaluste leidmine 
Külastusi planeeriv müügiesindaja saab näiteks kiiresti kätte vastava piirkonna kliendid, kelle viimasest ostust on möödas 2 kuud: valides kaardil piirkonna ja tehes täiendava valiku QlikView kliendiandmestiku väljal „viimase ostu kuu“, tuuakse kaardile just need kliendid. Punkti suuruse järgi on kohe eristatav kliendi tähtsus. Viies kursori punkti kohale, on näha klientide nimed koos numbrilise tulemusega valitud perioodil.


 

 

 

 


Tehniline teostus

Andmete maakaardile toomiseks on vaja kaht asja: kaardirakendust ja koordinaate.
Meie näites on kaardirakenduseks veebis avalikult kättesaadav Google Maps ja koordinaadid on leitud kliendi postiindeksi järgi. Postiindeksi täpsus on üldiselt piisav analüüsi tegemiseks ja enamasti on see kliendiandmestikus kohe olemas. Loomulikult saab postiindeksi asemel ka täpseid koordinaate kasutada juhul kui need olemas on.
QlikView’s tuleb andmestikuna sisse lugeda koordinaadid, seada üles parameetrid millega kaardirakendust juhtida ja luua punktdiagramm (scatter chart) millega kaardi kohale punktid joonistada.

 

Tanel Rüütli