Reaalajas info annab otsustajatele enesekindluse

 

Juhid peavad tihti otsuseid vastu võtma suure ajalise surve all, sest pidevalt muutuvas keskkonnas on paremaid tulemusi vaja saavutada üha kiiremini. Pole siis ka ime, et järjest enam tugineb ettevõtete otsustusprotsess pigem reaalajas andmete analüüsil kui pelgalt kogemusel või kõhutundel.

smart-watch-821559_1280

Reaalajas analüüs tulevikus üha olulisem

2014. aasta alguses Harvard Business Review’i poolt ärijuhtide seas läbiviidud ülemaailmses uuringus enam kui kolm neljandikku (78%) 374 vastajat ütles, et põhjalik reaalajas andmete analüüs otsuste langetamisel on muutunud olulisemaks just viimase kahe aasta jooksul. Peaaegu kõik (88%) nõustusid, et järgmise kahe aasta jooksul saab see, et kiired otsused põhineksid reaalaja andmetel , olema üha olulisem ettevõtete edukuse saavutamisel. Vaata joonis 1.

Joonis 1: Reaalajas otsustuste  olulisus:
„Palun hinnake, millisel määral olete nõus järgmise väitega: kiirete, reaalaja andmetel põhinevate otsuste tegemine on jätkuvalt oluline.“

Allikas: Harvard Business Review

 

 

 

 

 

 

Info annab enesekindluse

Umbes pooled vastanutest (51%) märgivad, et neil on olnud piisavalt informatsiooni, et tunda end otsuse vastuvõtmisel kindlalt. See tähendab, nad pole pidanud küsima kellegi käest raporteid või ootama kuu lõpu aruandeid, vaid neil on reaalajas juurdepääs otsuste langetamiseks vajalikele andmetele,  mida nad saavad ise interaktiivselt vaadata ja analüüsida (nn. self-service ehk iseseisev BI). Neid inimesi iseloomustab suurem enesekindlus oluliste otsuste vastuvõtmisel ning neil on suutlikkus ka kõrge riskiga otsuseid langetada õigeaegselt. See nn. enesekindlate otsustajate grupp suudab edukalt toime tulla võimaluste ja väljakutsetega tänases andmepõhises ärikultuuris.  Eestis ei ole taolist küsitlust läbi viidud ja sestap me ei tea, kui kindlalt tunnevad Eesti juhid ennast otsustamisel ja kas otsustuskindlus põhineb pigem kõhutundel või faktipõhistel andmetel.  2014. aasta kevadel Laura Alvini poolt EBS magistritöö raames läbiviidud ärianalüüsi ehk BI uuringust tuli välja, et  54% Eesti suurematest ettevõttest tegeleb oma väite kohaselt andmete analüüsiga. Kuid spetsiaalseid ärianalüüsi tarkvarasid, mis võimaldaks kiiret ligipääsu reaalajas infole ja iseseisvat andmeanalüüsi, kasutas ainult 30% küsitletutest.  Seega võib oletada, et Eesti juhtidel on andmepõhise otsuste langetamisel veel kasvuruumi, võrreldes kolleegidega mujal maailmas.

Enesekindlad otsustajad on fokuseeritud kasvule  

Üks asi on selge – enesekindlus otsustusprotsessis tasub end ära – umbes pooled (49%) enesekindlatest otsustajatest on tugevalt fokuseeritud majanduskasvule. Samal ajal need, kes ei oma piisavalt otsustamiseks vajalikku reaalajas infot, on otsuste langetamisel ebakindlamad ning ka oluliselt pessimistlikumalt häälestatud eelseisvaks aastaks. 33% enesekindlate juhtide arvates on faktipõhine otsustamine olnud üks peamistest teguritest konkurentsieelise saavutamisel (võrrelduna 4% mitte-kindlate otsustajatega).
Kui täna näevad Harvard Business Review  uuringule vastajad faktipõhise otsustamise peamiste kasuteguritena pigem n.ö. taktikalisi näitajaid nagu kulude vähenemine (37%) või tootlikkuse suurenemine (38%), siis tulevikus oodatakse tuge pigem uute ärivõimaluste avastamisel (61%).

Sarnased tulemused olid ka Eesti BI uuringul: 74% vastanutest hindas, et ärianalüüsist on ettevõtte finantstulemuste parandamisel palju kasu olnud, müügitulemusi, käivet ja kasumlikkust toodete kaupa oli analüüsimine aidanud parandada üle 60% ettevõtetest.

Joonis 2: Aanalüütika olulisus:
„Millist kasu on teie organisatsioon saanud analüütika kasutuselevõtust? Millist kasu ootate tulevikus?“
Allikas: Harvard Business Review

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andres Kukke(1)


Vaata Harvard Business Review Analytic Services’i uuringut siit QlikView kodulehelt

Vaata Eesti uuringu tulemusi Juhtimisinfo blogist