FinanceView on tõhus abimees finantsjuhile

 

FinanceView on finantsjuhtidele mõeldud QlikView rakendus, mis koondab endas ettevõtte finantsandmed nii majandustarkvarast, excelitest, kui vajadusel ka teistest allikatest. See on nö. valmisrakendus, kus on kasumiaruande ja bilansi juhtimislauad kõigi olulisemate mõõdikute jälgimiseks, töölauad enamlevinud valmisaruannetega ja valikutega detailsemaks analüüsiks, klientide maksekäitumise operatiivseks jälgimiseks ja müügianalüüsiks. Koos lisadimensioonidega nagu töötajate, tööpäevade arv, osakonnad, jms. saab koos finantsnäitajatega luua ettevõttepõhiseid mõõdikuid.  Nagu kõigi QlikView rakendustega, nii saab ka FinanceView’d kohandada vastavalt ettevõtte vajadustele, lisada uusi andmeallikaid, dimensioone ja mõõdikuid, kujundada uusi töölehti ja vaateid.

Automaatne ja kiire

FinanceView ei ole lihtsalt majandustarkvara peegeldus QlikView’s, vaid see on tõhus abimees tööga niigi ülekoormatud finantsjuhtidele. Jääb ära tülikas käsitöö andmete kokkupanekul, info koondamine erinevatest allikatest kui ka grupi erinevate ettevõtete majandustarkvaradest on automaatne ja kiire. Andmed uuenevad automaatselt ja nii on perioodi sulgemine kiirem. Rakenduses saab ette valmis teha kõik regulaarselt kasutatavad aruended ja raportid, ning edaspidi saab nende tootmine olema vaid ühe nupuvajutusega. Enamlevinud finantsmõõdikud, võrdlused eelmiste perioodide ja eelarvetega on visuaalselt hästi välja toodud ning automatiseeritud – neid on lihtne koosolekul esitleda või kolleegidele saata.

qlikview

FinanceView tutvustus

Kasumiaruande tööleht

FinanceView rakendus on jagatud töölehtedeks: kasumiaruanne, bilanss, kliendid ja müük, mis omakorda sisaldavad erinevaid alamlehti, vaateid ja aruandeid.

 

 

 

 

 

 

 

Nii näiteks on kasumiaruande lehel ära toodud kasumiaruandele tuginevad üldised mõõdikud nagu käive, kate, lisaks võrdlused eelarve ja eelmiste perioodidega. Kõiki mõõdikuid on võimalik vaadata erinevate osakondade, allüksuste või muude ettevõttes kasutusel olevate jaotuste lõikes. Tulude seotuse ülevaade on esitatud graafikul, mis annab kasutajale kiire ülevaate ettevõtte käibe struktuurist. Näeme käibe jagunemist omahinna, erinevate kulugruppide ja kasumi vahel. Kasumiaruanne esitatakse mitmetasandilisena, mis loob võimaluse liikuda nn. üldiselt üksikule. Avades või sulgedes kasumiaruande erinevaid ridu saab koondtasemetelt liikuda välja üksiku kontoni. Muutuste vaade võrdleb kasumiaruande erinevaid perioode ning paremaks arusaamiseks on lisatud ka horisontaalanalüüs.  Suhtarvude lehel on toodud enamlevinud finantssuhtarvud, näiteks EBIT, brutokasumi ja puhaskasumi marginaal. Vastavalt kliendi soovile saab olemasolevaid suhtarve muuta või asendada teistsugustega. Detailide lehel on võimalik näha kõiki raamatupidamiskandeid.

Bilansi tööleht

 

 

 

 

 

 

 

Bilansi lehelt näeme bilansi näitajatel põhinevaid peamisi mõõdikuid ja kontode jääke ühel töölaual. Kasutaja saab kiire ülevaate nii rahalisest seisust, laekumata arvete jäägist, laekumiskiirusest päevades, varude suurusest ning tasumata arvete seisust. Kõikide nimetatud mõõdikute ajas toimunud muutustest aitab paremini aru saada graafiline vaade, mis annab võimaluse näha trende ja võrdlust eelmiste perioodidega. Aegrea vaade esitab kuised või kvartaalsed bilansid ühes vaates kasutaja poolt valitud perioodis. Tekib parem ülevaade ettevõtte varade ja kohustuste seisust läbi erinevate perioodide. Käibekapitali kujunemise graafikul tuuakse ära käibekapitali struktuur. Näeme millises mahus finantseeritakse käibevarasid laenudega või omavahenditega.

Müük ja müügiarved

 

 

 

 

 

 

 

Lehel Müük saab kiire ülevaate ettevõttes käivet kasvatanud ja kaotanud klientide kohta võrrelduna eelmiste perioodidega. Samuti näeme klientide ostukäitumist erinevates osakondades. Lisatud trendivaated aitavad aru saada klientide ostukäitumise sesoonsusest. Lehel Müügiarved saab kasutaja ülevaate laekumata arvetest ja klientide üldisest maksekäitumisest. Lehelt leiab nii mõõdikuid, graafikuid kui ka aruandevaateid, mis tuginevad klientidele väljastatud arvete ja nende laekumise analüüsil. Kasutaja näeb mitu arvet ja millises summas on maksetähtaja piires ning millised on seda ületanud. Eraldi tuuakse välja ületähtaegsete arvete jagunemine vastavalt ületatud päevade arvule. Lisatud on ka detailne vaade, mis annab võimaluse liikuda iga konkreetse arveni. Eraldi on võimalik lisada ettevõtte spetsiifikast tulenevaid analüüsivaateid ja graafikuid, mille abil saab teha paremaid krediidijuhtimisotsuseid. Näiteks võib tuua klientide maksekäitumise analüüsi. Saame välja arvutada iga kliendi tegeliku arvete tasumiseks kuluva päevade arvu. Vastavalt sellele informatsioonile saab juba sõlmida eraldi kokkuleppeid laekumiste kiirendamiseks.

 

FinanceView on tõhus igapäevane tööriist finantsjuhtidele –
veendu selles ise ja küsi demoesitlust meie konsultantidelt!

 

Marko Sepp